Lamekatuste Standardi mõisted

Lamekatuste Standardi EVS 920-5:2023 mõisted

Lamekatus – katus, mille kalle on i<- 1: 10 (kaldenurk a= 5,71kraadi) või sellest väiksem. Tavapärane kalde piir on kokkuleppeline,  seega tinglik

Tavapärane lamekatus – katusetarind, kus hüdroisolatsioonimaterjali (veetõkke) kiht asub kõige peal

Pööratud katus – katusetarind, mille hüdroisolatsioonimaterjali kiht asub soojusisolatsiooni all

Katusetarind ehk katusekonstruktsioon – (roof structure) koondmõiste, mis hõlmab kõiki katuse kande- ja isolatsioonitarindeid ning nende osi.  Märkus: erinevad katuse osad moodustavad süsteemselt koostoimiva tervikliku katusetarindi. Igal tarindi osal on täita oma ülesanne

Katuse kandetarind ehk kandekonstruktsioon – (load bearing structure of the roof) katusetarindi osa, mis kannab katusetarindile mõjuvaid koormusi ning tagab ehitise karkassi stabiilsust ning samal ajal moodustab katuse ruumilise põhikuju

Katuse isolatsioonitarind ehk isolatsioonikonstruktsioon – (roof insulation structure) katusetarindi osa (ja materjalikiht või -kihid) , mis osaleb (osalevad) sademekindluse , soojuspidavuse, ja niiskustehnilise toimivuse tagamisel. Märkus: katuse isolatsioonitarindi moodustavad (vajaduse korral) auru ja/või õhutõke , soojustus, tuuletõke, katusekate koos neid katuse isolatsioonitarindi osi katvate ja eraldavate kihtidega , sh tasandus, eraldus ja või kandekihtidega. 

Katuse alustarind ehk aluskonstruktsioon – (roof deck) selles standardis mõistetakse kui konstruktsiooni , mille peale ehitatakse isolatsioonitarind

Aurutõke – (vapour barrier) piirdetarindi osa ( materjalikiht) , mille ülesanne on takistada või reguleerida veeauru difusiooni tarindisse ja sellest läbi

Õhutõke – (air barrier) piirdetarindi osa (materjalikiht), mille peamine ülesanne on minimeerida õhu (ja koos sellega liikuva soojuse ja veeauru) liikumist tarindisse ja sellest läbi

Tuulutusruum – (ventilation room) soojustuse ja/või tuuletõkke peal asuv õhuruum enne katsuekatet (ja katet kandvat alust) , mis on ühendatud välisõhuga (nt räästa, parapeti, harja või tuulutuskorstnate kaudu)

Vastukalle (contrary slope) – katuse põhikaldega lõikuv kalle sademevee ärajuhtimiseks

Katuse hüdroisolatsiooni alus – (underlay of waterproofing layer) tavapärasel lamekatusel ülemise hüdroisolatsioonikihi all paiknev kiht

Katuse hüdroisolatsioon ehk veetõke – (roof waterproofing) materjali kiht või kihid veetiheduse tagamiseks . tavapärastes lamekatustes on tegemist katusekattega 

Rullmaterjal – (flexible sheet for waterproofing) isoleerimiseks kasutatav plastist, kummist või bituumenist materjal, mis üksi või teiste samalaadsetega materjalidega ühendatult moodustab veetiheda isolatsioonikihi

Bituumen – (bitumen) naftast valmistatud normaaltemperatuuril tahke või pooltahke , peamiselt süsivesinikke sisaldav toode

Modifitseeritud bituumen – (modifieed bitumen) mass, mis sisaldab bituumenit ja selle teatud omadusi parandavaid lisaaineid

Bituumenkrunt – (bitumen primer) alusele õhukese kihina võõbatav vedel bituumen, mis seob tolmu ja parandab oluliselt rullmaterjali nakkumist alusega

Bituumenmastiks – (bitumen mastic) bituumeni või kummibituumeni ja peeneteralise täitematerjali segu

Bituumenrullmaterjal – (bitumen roof layer) bituumenist või bituumenist ja täiteainest valmistatud rullmaterjal, mis sisaldab tugikihti ja tugikihte

Rõhuühtlustusega bituumenrullmaterjal (vapour pressure equalizing bitumen roof layer) rullmaterjal, millel on alumisel poolel aururõhu ühtlustamist võimaldavad bituumentriibud, ringid või rombid

Vedelplast – (liquid plastic) koosneb ühest või mitmest keemilisest komponendist , mis ehitusplatsil kokku segatakse ja vedelal kujul ühtlase kihina pinnale kantakse ning vajaduse korral tugevdatakse tugikangaga või fiiberkiududega. 

Hermeetik – (sealant) materjal, mis pärast kuivamist või kõvastumist omandab vuugi hermetiseerimiseks vajalikud nakke – või sidususomadused

Tasanduskiht – (levelling layer) paigaldatakse kihi alla aluspinna ebatasasuste vähendamiseks

Eralduskiht – (separation layer) materjal, mis eraldab hüdroisolatsioonikihte teineteisest või muudest materjalidest

Tugikiht (reinforcement layer) – rullmaterjali sees olev kiht või kihid rullmaterjali mehaaniliste omaduste parendamiseks

Kaitsekiht (protectivei layer) – materjal, harilikult katusekatte peal, mis kaitseb katusekatet mehaaniliste vigastuste, UV kiirguse, muude kahjulike mõjurite eest

Keemilise siirde tõke – (migration barrier) eralduskiht , mis paigaldatakse kahe kihi vahele , et vältida nendevahelist keemilist vastasmõju

Liugekiht – (sliding layer) materjal kahe isolatsioonitarindi vahel , et vältida nendevahelist ülemäärast hõõrdumist või soovimatut naket. Liugekihid ei tohi omavahel ka märjas olekus nakkuda. 

Deformatsioonivuuk – (expansion joint) vuuk, mis võimaldab konstruktsiooni tarindite omavahelist liikumist ilma katusekonstruktsiooni kahjustamata. 

Katuselehter (roof drain) läbiviik katusest ,mis on ette nähtud sademevee äravooluks katuselt. 

Kaheastmeline katuselehter (two step roof drain) katuselehter, mis ehitatakse välja kahes järgus. Alumine aste toimib ehituse ajal aurutõkkepealse sademevee äravoolulehtrina , millesse paigaldatakse koos soojustusega surveveetihedalt pealmine aste

Mitmetasandiline katuselehter (multilevel roof drain) – katuselehter , mis võimaldab sademevee äravoolu nii katusepinnalt kui ka katusekonstruktsiooni seest , st samaaegselt toimib kaks või rohkem katuselehtri äravoolutasandit: nt liigeldavalt pinnalt, dreenivast kihist, katuse hüdroisolatsioonipinnalt

Läbiviik – (penetration) toru või muu elemendi läbimineku koht konstruktsioonist või tarindist

Parapett (parapet) – hoone seina kõrgendus , mis asub valmis katuse pinnast kõrgemal (kasutatakse ka mõisteid “rinnatis” , “atika”, “kõrgendatud räästas”)

Räästas – (eave) hoone katuse serva ja seina kokkupuuteosa, kust toimub vee väline äravool (mahavool) katuselt

Surveliist (metal profile) – hüdroisolatsiooni ülespöörete ülaserva kindlustamiseks mehaaniliselt kinnitatav metall – või muust materjalist profiil

Vastuplekk ehk tormiplekk (attic profile flashing profile) profiil (metallist või muust materjalist) , mis takistab piki vertikaalpinda tuule mõjul liikuvate sademete liikumist tarindi sisse

Kandevõime (load bearing resistance) – konstruktsioonielemendi või selle ristlõike võime ilma purunemata koormust taluda